Executive Committee of IIM Kalpakkam Chapter, 2020-21

Chairman Dr. Divakar R.
Vice-Chairman Dr. M. Vasudevan
Secretary Dr. V. Karthik
Joint Secretary Dr. B. Anandkumar
Treasurer Dr. S. Ningshen
Ex-Officio Member Dr. P. Parameswaran
Members Dr. Rani P. George, Dr. R. Ramaseshan, Shri V. Ganesan, 
  Shri M. Shanmuga Sundaram, Shri P. Vasantharaja,
  Shri S. Athimoolakrishnan, Dr. Ch Jagadeesawara Rao., 
  Dr. G. Sainath, Dr. Syamala Rao Polaki,
Dr. Diptimayee Samantaray