Executive Committee of IIM Kalpakkam chapter
(2017-2018)

 

Chairman

Dr. R. Divakar

Vice-Chairman

Dr. C. K.Mukhopadhyay

Secretary 

Dr. V. Karthik

Joint Secretary

Shri. V. Ganesan

Treasurer

Dr. S. Ningshen

Ex-officio member

 Dr.P.Parameswaran

Members

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rani P George

Dr. R Ramaseshan

Shri. M Shanmuga Sundaram

Shri Hemant Kumar

Dr. J. Jayaraj

Dr. David Vijayanand

Dr. Chanchal Ghosh

Shri. P. Vasantharaja

Dr. B.Anandkumar

Shri. S.Athimoolakrishnan